Personal Homepages


My wife: Aleksandrina Smirnova

Friends from SAI MSU:
Belokurov Vasya
Bizyaev Dmitry
Chernikov Pavel
Ibadov Firuz
Kondratiev Vladislav
Novikova Lena
Pakhomov Yury ("Monstr")
Voronkov Maxim


Friends in SAO:
Fatkhullin Timur
Pramsky Alexander
Makarov Dima
Yushkin Maksim

Colleagues and co-authors:
Begum Ayesha
Chavushan Vahram
Emsellem Eric
Erwin Peter
Mayya Divakara
Panchuk V.E (on NAROD.RU)
Popovic Luka
Sil'chenko Olga Kasianovna
Zasov Anatoly Vladimirovich