next up previous
Next: 15 вторник 29 июля Up: ïÂÝÉÊ ÁÓÔÒÏÆÉÚÉÞÅÓËÉÊ ÓÅÍÉÎÁÒ óáï Previous: 13 четверг 24 июля

14 ÐÑÔÎÉÃÁ 25 ÉÀÌÑ

Dr. Inwoo Han (KAO, Korea)
"Introduction to Korea Astronomical Observatory"
30 ÍÉÎ.
ä. íËÒÔÉÞÑÎ (ARCSEC, Korea)
"ôÏÞÎÙÅ ÌÕÞÅ×ÙÅ ÓËÏÒÏÓÔÉ × ÉÓÓÌÅÄÏ×ÁÎÉÑÈ ÐÕÌØÓÉÒÕÀÝÉÈ Ú×ÅÚÄ"
30 ÍÉÎ.


Dmitry Makarov