next up previous
Next: 18 вторник 12 августа Up: ïÂÝÉÊ ÁÓÔÒÏÆÉÚÉÞÅÓËÉÊ ÓÅÍÉÎÁÒ óáï Previous: 16 вторник 5 августа

17 ÞÅÔ×ÅÒÇ 7 Á×ÇÕÓÔÁ

ç.ó.ãÁÒÅ×ÓËÉÊ (áëã, íÏÓË×Á; ATNF, Sydney)
  1. "òÅÎÔÇÅÎÏ-ÒÁÄÉÏ-ÏÐÔÉÞÅÓËÉÊ ÐÏÉÓË ÎÏ×ÙÈ ÍÉËÒÏË×ÁÚÁÒÏ× × çÁÌÁËÔÉËÅ"
    40 ÍÉÎ.
  2. "çÁÍÍÁ-×ÓÐÙÛËÉ - ËÁË ÐÏÊÍÁÔØ öÁÒ-ðÔÉÃÕ (ÐÒÏÅËÔ ASTRAL)"
    20 ÍÉÎ.
  3. "ðÅÒ×ÙÊ ÚÁÍ.ÄÉÒÅËÔÏÒÁ óáï ó.÷.òÕÂÌÅ× - ÁÓÔÒÏÎÏÍ É ÐÏÜÔ"
    20 ÍÉÎ.


Dmitry Makarov