next up previous
Next: 22 четверг 25 сентября Up: ïÂÝÉÊ ÁÓÔÒÏÆÉÚÉÞÅÓËÉÊ ÓÅÍÉÎÁÒ óáï Previous: 20 вторник 9 сентября

21 ×ÔÏÒÎÉË 23 ÓÅÎÔÑÂÒÑ

òÁÓÔÏÒÇÕÅ× á.ó., úÁÂÏÌÏÔÓËÉÈ í.÷. (çáéû)
"ëÉÎÅÍÁÔÉËÁ ÒÁÓÅÑÎÎÙÈ ÓËÏÐÌÅÎÉÊ É ÛËÁÌÁ ÒÁÓÓÔÏÑÎÉÊ"
15 ÍÉÎ.
úÁÂÏÌÏÔÓËÉÈ í.÷., òÁÓÔÏÒÇÕÅ× á.ó.
"ëÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÑ ÃÅÆÅÉÄ çÁÌÁËÔÉËÉ ÐÏ ÍÏÄÁÍ ÐÕÌØÓÁÃÉÊ"
15 ÍÉÎ.
íÏÉÓÅÅ× á.÷., ûÏÌÕÈÏ×Á ï.î.
"JENAM-2003, âÕÄÁÐÅÛÔ, ÷ÅÎÇÒÉÑ, 25-30.08.2003"
20 ÍÉÎ.


Dmitry Makarov