next up previous
Next: 25 четверг 16 октября Up: ïÂÝÉÊ ÁÓÔÒÏÆÉÚÉÞÅÓËÉÊ ÓÅÍÉÎÁÒ óáï Previous: 23 четверг 2 октября

24 ÞÅÔ×ÅÒÇ 9 ÏËÔÑÂÒÑ

à.à. ëÏ×ÁÌÅ× (NRAO; áëã æéáî)
  1. óÏ×ÒÅÍÅÎÎÏÅ ÓÏÓÔÏÑÎÉÅ Green Bank Telescope.
  2. îÏ×ÏÓÔÉ Ó ËÏÎÆÅÒÅÎÃÉÊ.


Dmitry Makarov