next up previous
Next: 27 четверг 30 октября Up: ïÂÝÉÊ ÁÓÔÒÏÆÉÚÉÞÅÓËÉÊ ÓÅÍÉÎÁÒ óáï Previous: 25 четверг 16 октября

26 ÞÅÔ×ÅÒÇ 23 ÏËÔÑÂÒÑ

÷.í.âÏÇÏÄ
"ï ÒÁÄÉÏÁÓÔÒÏÎÏÍÉÞÅÓËÉÈ ÐÒÏÅËÔÁÈ × XXI ×ÅËÅ. ëÏÎÃÅÐÃÉÑ ×ÓÅÍÉÒÎÏÇÏ ÔÅÌÅÓËÏÐÁ."
40 ÍÉÎ.


Dmitry Makarov