next up previous
Next: 31 четверг 4 декабря Up: ïÂÝÉÊ ÁÓÔÒÏÆÉÚÉÞÅÓËÉÊ ÓÅÍÉÎÁÒ óáï Previous: 29 вторник 25 ноября

30 ÐÏÎÅÄÅÌØÎÉË 1 ÄÅËÁÂÒÑ

÷.ç.ëÕÒÔ (áëã æéáî)
  1. ëÏÓÍÉÞÅÓËÁÑ ÏÂÓÅÒ×ÁÔÏÒÉÑ ÎÁ ÇÅÏÓÔÁÃÉÏÎÁÒÎÏÊ ÏÒÂÉÔÅ
    30 ÍÉÎ.
  2. éÓÔÏÒÉÑ ÐÌÁÎÅÔÎÙÈ ÉÓÓÌÅÄÏ×ÁÎÉÊ × óóóò É × òÏÓÓÉÉ
    30 ÍÉÎ.


Dmitry Makarov